Тестування: Скасування кріпосного права в українських землях

Яка з реформ 1860–1870-х рр. не поширювалася на губернії Правобережної України?

 судова реформа

 міська реформа

 земська реформа

 військова реформа

 

У якому році на українських землях у межах Російської імперії було скасовано кріпацтво?

 1861 р.

 1863 р.

 1864 р.

 1865 р.

 

Скільки військових округів було створено на українських землях згідно з військовою реформою?

 1

 2

 3

 4

 

На яких умовах селяни, звільнені з кріпацтва, отримували землю після здійснення аграрної реформи?

 виплачували викупні платежі

 отримували у довгострокову оренду

 ставали державною власністю

 відробляли розмір викупного платежу

 

У яких губерніях, після проведення реформи, селяни втратили частину земель, якими вони раніше користувалися?

 Лівобережної України

 Півдня України

 Правобережної України

 Слобідської України

 

Яка з реформ 60-70-х рр. була найбільш демократичною?

 Судова

 Воєнна

 Аграрна

 Земська

 

Чи правильне судження? Після аграрних реформ 1860-х років: 1) більшість земель в Україні належали поміщикам; 2) селянство змушене було виплачувати викупні платежі.

 Обидва варіанти правильні

 Тільки 1 варіант правильний

 Тільки 2 варіант правильний

 Обидва варіанти неправильні

 

Яка подія дала поштовх до скасування кріпацтва на українських землях у межах Російської імперії?

 „Маніфест...” російського царя

 Революційні події в Австрійській імперії

 Поразка Росії у Кримській війні

 Перетворення Австрійської імперії на Австро-Угорщину

 

Copyright © 2011 Apycom jQuery Menus