Тестування: Суспільно-політичне життя на українських землях у першій половині ХІХ ст.

Як називалася перша україномовна газета на західноукраїнських землях?

 „Русалка Дністрова”

 „Зоря Галицька”

 „Діло”

 „Руський собор”

 

У якому році вийшла у світ перше видання збірки поезії Т.Шевченка „Кобзар”?

 1836 р.

 1840 р.

 1848 р.

 1861 р.

 

Чи правильне судження? Масонські ложі: 1) були поширені на українських землях у першій чверті ХІХ ст.; 2) на початку ХІХ ст. виступали за відокремлення України від Росії.

 Обидва варіанти правильні

 Тільки 1 варіант правильний

 Тільки 2 варіант правильний

 Обидва варіанти неправильні

 

Програмою якого товариства декабристів передбачалося створення Української, Чорноморської та Бузької держав із центрами у Харкові, Одесі й Києві?

 „Союз благоденствія”

 „Товариство об’єднаних слов’ян”

 „Південне товариство”

 „Північне товариство”

 

Який документ декабристів передбачав надання автономних прав українським землям?

 „Конституція” Муравйова

 „Руська правда”

 „Закон Божий”

 „Зелена книга”

 

Яку організацію у 1846 р. заснували М. Костомаров і М. Гулак?

 “Товариство об’єднаних слов’ян”

 Кирило-Мефодіївське братство (товариство)

 “Руська трійця”

 Братство тарасівців

 

„Я Русин был, есмь и буду. Я родился Русином, честный мой род не забуду, останусь его сыном...”. Хто є автором цього вірша, що згодом став гімном русинів Закарпаття?

 О.Духнович

 А.Добрянський

 М.Шашкевич

 В.Подолинський

 

Які наслідки мала „весна народів” для західноукраїнських земель?

 Закарпаття, Галичина і Буковина здобули автономію

 Всі українські землі у межах Австрійської імперії були об’єднані в єдину адміністративну одиницю

 На західноукраїнських землях було скасовано кріпацтво

 Сформувалися перші українські політичні партії

 

У якому році відбувся збройний виступ декабристів в Україні?

 1812 р.

 1821 р.

 1825 р.

 1829 р.

 

Коли українці здобули перший досвід парламентської діяльності?

 Під час революції 1948-1949 рр.

 Після створення Галицького сейму

 Під час повстання декабристів у Російській імперії

 Після польського національного повстання 1830-1831 рр.

 

Який збройний виступ мав місце на західноукраїнських землях у першій половині ХІХ ст.?

 Селянське повстання під проводом У.Кармалюка

 Селянське повстання під проводом під проводом І.Кобилиці

 Повстання воєнних поселенців

 Повстання Бузького козацького війська

 

Які течії визвольних рухів існували на українських землях у першій половині ХІХ ст.?

 Українська

 Польська

 Російська

 

Якось І.Франко зазначав: "Русалка Дністровая", хоч і який незначний зміст, які неясні думки в ній висказані – була свого часу явищем наскрізь революційним". У якому році була надрукована ця збірка?

 1814 р.

 1831 р.

 1836 р.

 1848 р.

 

Які українські землі були охоплені революцією 1848-1849 рр.?

 Закарпаття

 Галичина

 Буковина

 Поділля

 Волинь

 

Яке місто стало центром першої хвилі національного руху на західноукраїнських землях?

 Львів

 Камянець-Подільський

 Перемишль

 Тернопіль

 

Яка з зазначених подій мала місце на західноукраїнських землях?

 Селянське повстання під проводом У.Кармалюка

 Створення Головної Руської ради

 Повстання Чернігівського полку

 Створення Кирило-Мефодіївського товариства

 

Хто входив до гуртка молодих інтелектуалів, що отримав назву „Руська трійця”?

 М.Шашкевич, І.Вагилевич, Я. Головацький

 М.Шашкевич, М.Вербицький, А.Бачинський

 Г.Яхимович, В.Подолинський, Л.Кобилиця

 О.Духнович, А.Добрянський, Я.Головацький

 

У якому році була ліквідована уніатська церква на Правобережній Україні?

 1814 р.

 1825 р.

 1831 р.

 1839 р.

 

Хто відігравав провідну роль в українському національному русі на західноукраїнських землях у першій половині ХІХ ст.?

 Українізована польська шляхта

 Нащадки колишньої козацької старшини

 Греко-католицькі священники

 Представники інтелігенції, що були вхідцями з селян та міщан

 

Який регіон України у складі Російської імперії став центром українського національного руху у першій треті ХІХ ст.?

 Поділля

 Київщина

 Запорожжя

 Слобожанщина

 

Яка подія сприяла скасуванню панщини на західноукраїнських землях?

 Повстання у воєнних поселеннях

 Активізація діяльності опришків

 Селянські виступи 1846 р. і революційні події 1848-1849 рр.

 Польське повстання 1830-1831 рр.

 

Яка подія стала приводом до формування козацьких полків у Полтавській і Чернігівській губерніях у 1830 р.?

 Повстання у воєнних поселеннях

 Польське повстання

 Повстання селян під проводом Устима Кармалюка

 Виступ декабристів

 

Яка організація у роки революції 1848-1849 рр. виконувала роль представника українського населення Галичини перед центральним урядом?

 „Руський собор”

 Собор руських вчених

 Головна Руська рада

 „Руська трійця”

 

У якому році царським урядом було заборонена діяльність масонських лож, зокрема, і в Україні?

 1815 р.

 1822 р.

 1826 р.

 1831 р.

 

Copyright © 2011 Apycom jQuery Menus